Сөздіктер

Кітап оқу

Балалар әдебиеті Детская литература
Жазушы Писатель
Жинақ Сборник
Жоғары дәреже Высокий статус
Кітап баспадан шықты Книга вышла из печати
Кітап бастыру Кногоиздание
Кітап оқу Чтение
Кітапқа енген Внесен в книгу
Оқырман Читатель
Сыншы Критик
Үміткер Претендент
Өлең жазу Писать стихи