Сөздіктер

Кездесу

Іскери кездесу Деловая встреча
Іскерлік қарым-қатынас Деловые отношения
Жеткізуші Поставщик
Келісімшарт жасау Заключение договора
Кепілдік Гарантия
Күн тәртібіне енгізу Включение в повестку дня
Күнтізбе Календарь
Маңызды шешім Важное решение
Сенім білдіру Доверие
Серіктес Соратник, партнер
Телефон нөмірін жазып алу Запись номера телефона
Телефон шалу Звонить по телефону