Сөздіктер

Жұмыс және этика

Бұзу Разрушать
Бәсекелес Конкурент, соперник
Дәреже Положение
Еңбек өтілі Стаж работы
Жағдай Обстоятельство
Жылы шырай таныту Оказывать внимание
Көзқарас Точка зрения, мнение
Мемлекеттік қызметші Государственный служащий
Орнату Установить
Сәтсіздік Неудача
Талқылау Обсуждать
Тұтынушы Потребитель
Қажеттілік Необходимость
Қарым-қатынас Отношения
Қолдау Поддерживать
Қызметкер Сотрудник
Үлгі болу Быть примером
Ұжым Коллектив
Ұйымшыл Сплоченный
Ұстаным Принцип