Сөздіктер

Сіз қалай ойлайсыз?

Бірізділік Последовательность
Баға беру Дать оценку
Жағымды Положительный
Жағымсыз Отрицательный
Заңдылық Закономерность
Кейіпкер Персонаж
Мазмұн Содержание
Маңызды Важный
Мойындау Признание
Мәселе Проблема
Пікірталас Диспут
Растау Подтверждение
Сын Критика
Теріс Неверный
Шынайы Реальный
Шығар Вероятно, наверно, пожалуй
Қабылдау Восприятие
Қарастыру Рассмотреть
Құбылыс Явление
Өзекті Актуальный