Сөздіктер

Жиналыс шешімі

Іскери Деловой(ая)
Бас қосу Собрание
Ескертпе Замечание
Жариялау Объявлять
Келісім Согласие
Келіспеу Не соглашаться
Лауазым Должность
Мақұлдау Одобрить
Маңызды Важный
Мәселе Задача
Сараптама Экспертиза
Сарапшы Эксперт
Тілмаш Переводчик
Түсініктеме Объяснение
Төраға Председатель
Хаттама Протокол
Шешім Решение
Қабылдау Принимать
Қадам Шаг
Ұсыныс Предложение