Сөздіктер

Онлайн білім алу

Бейнеқоңырау Видеозвонок
Жылдамдық Скорость
Кері байланыс Обратная связь
Пайдалану Использовать
Пайдаланушы Пользователь
Пернетақта Клавиатура
Сілтеме Ссылка
Сайтты ашу Открыть сайт
Тінтуір Мышка
Тапсырма орындау Выполнить задание
Тапсыру мерзімі Срок сдачи
Топ ашу Создать группу
Файлды жабу Закрыть файл
Хабарламаны жіберу Отправить сообщение
Хат жолдау Отправить письмо
Электронды пошта Электронная почта
Қайта жүктеу Перезагрузка
Қашықтан оқыту Дистанционное обучение
Құжат тіркеу Прикрепить документ
Өзіндік жұмыс Самостоятельная работа