Ішкі өсім Внутренний рост
Ауқатты Зажиточный; состоятельный
Бастама Инициатива
Бизнес жоспар Бизнес план
Бәсеке Конкуренция
Бәсекеге қабілеттілік Конкурентоспособность
Кіріс Доход
Кәсіпорын Предприятие
Көрсеткіш Показатель
Нарықтық мәселелер Рыночные проблемы
Оңтайландыру Оптимизация
Тапшылық Нехватка; недостаток
Тиімділік Эффективность
Тыңғылықты жоспар Основательный план
Шығыс Расход
Қамқорлық жасау Проявлять заботу
Қаржыландыру көзі Источник финансирования
Қауымдастық Ассоциация; сообщество
Әл-ауқат Благосостояние
Өз кәсібін ашу Открыть свое дело