Сөздіктер

Жаһандану және тіл

Алуандық Разнообразие
Бірегейлік Идентичность
Басымдық Главенство; приоритет
Жанама Косвенный; побочный
Жаһандану белгілері Признаки глобализации
Жаһандық өзгерістер Глобальные изменения
Жиілік Частота
Көпмәдениеттілік Мультикультурализм
Көптілділік Многоязычие
Көпұлттылық Многонациональность
Мәртебе Статус
Тіл иермені Носитель языка
Тілдің өміршеңдігі Жизнеспособность языка
Халықаралық ынтымақтастық Международное сотрудничество
Ынтымақтастық Сотрудничество
Этникалық қауымдастық Этническое сообщество
Қолданушысы көп тіл Язык имеющий много носителей
Қостілділік Двуязычие; билингвизм
Үштілділік саясаты Трехъязычная политика
Ұлттану үдерісі Процесс национализации