Фразалар

Банкте

PIN-код қате енгізілген Неверно введен PIN-код
Ақшаны алыңыз Заберите деньги
Біздің банкте әртүрлі депозиттер бар. Сіз қандайын таңдайсыз? В нашем банке есть разные депозиты. Какой Вы выбираете?
Банк жеке адамдарға несие бере ме? Банк выдает кредиты физическим лицам?
Бұл депозиттің артықшылығы көп У этого депозита много преимуществ
Бұл жерде банкомат бар ма? Здесь есть банкомат?
Егер салым теңге түрінде болса – 10-нан 12 пайызға дейін Если вклад в тенге – от 10 до 12 процентов
Егер қажет болса, қосымша құжаттар талап етіледі Если будет необходимо, потребуются дополнительные документы
Жедел салым – бір айдан он екі айға дейін Срочный вклад – от одного месяца до двенадцати
Жеке куәлік Удостоверение личности
Жеке сәйкестендіру номері Индивидуальный идентификационный номер
Жылдық сыйақы мөлшері Размер годового вознаграждения
Жұмыс орнынан анықтама Справка с места работы
Зейнетақы қорынан алынған соңғы алты айдың үзінді көшірмесі Выписка из Пенсионного фонда за последние шесть месяцев
Картаңызды алыңыз Возьмите Вашу карту
Кешіріңіз, құжаттарды рәсімдеу үшін көп уақыт керек пе? Простите, оформление документов много времени займет?
Маған валюта ауыстыру керек Мне нужно обменять валюту
Мекенжай анықтамасы Адресная справка
Минималды бастапқы жарна 15000 теңге Минимальный первоначальный взнос 15000 тенге
Минималды бастапқы жарна мөлшері қандай? Какой самый минимальный размер первоначального взноса?
Несие алу Получить кредит
Сіздер төлемдер қабылдайсыздар ма? Вы принимаете платежи?
Сіздердің банктеріңізден депозиттік шот ашқым келеді Я хочу открыть депозитный счет в вашем банке
Салым бойынша жылдық сыйақы мөлшері қандай? Каков размер годового вознаграждения по вкладу?
Салым салу Сделать вклад
Салымның мерзімі қандай? Какой срок вклада?
Салымның пайыздық өсімі қандай? Какой процентный доход вклада?
Салымның пайызы қандай? Какая процентная ставка вклада?
Табысы туралы анықтама Справка о доходах
Төлемдер жасау Произвезти платежи
Чекті басып шығару Распечатать чек
Шетел валютасында болса – 5-тен 8 пайызға дейін Если в иностранной валюте – от 5 до 8 процентов
Шот аштыру Открыть счет
Шоттағы қаражат жеткіліксіз Недостаточно средств на счете
Қолма-қол ақша Наличные деньги
Қолма-қол ақша аударымдары Переводы наличными
Құжаттар рәсімдеу Оформление документов
Ұлттық валютада жинақ шотын ашқым келеді Хочу открыть сберегательный счет в национальной валюте