Фразалар

Халыққа қызмет көрсету орталығы

Азаматтарды тіркеу Регистрация граждан
Анықтама алу Получение справки
Анықтама қашан дайын болады? Когда будет готова справка?
Анықтамаңыз дайын Ваша справка готова
Арнайы бланкі толтыру Заполнение специального бланка
Бір реттік SMS-пароль Одноразовый СМС-пароль
Бала тууды тіркеу Регистрация рождения ребенка
Дайын құжаттарды беру терезелер Окна, где выдают готовые документы
Жеке куәлігіңіздің түпнұсқасы Оригинал удостоверения личности
Жеке тұлғаның жылжымайтын мүлiктiң болмауы (болуы) туралы анықтама беру Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица
Жоғалтып алған жеке куәлігімді қалпына келтірейін деп едім Хотел (хотела) бы восстановить утерянное удостоверение личности
Жоғалған құжаттарды қалпына келтіру Восстановление утерянных документов
Зейнетақы аударымдары туралы анықтама алу Получение справки о пенсионных отчислениях
Келушілер талон бойынша таблода нөмірі көрсетілген терезеге баруы керек Клиенты должны подойти к окошку, номер которого указывается на табло
Кеңесшілерден сұраңыз Спросите у консультантов
Күту залы Зал ожидания
Медициналық ұйымға тіркеу Прикрепление к медицинской организации
Мен жеке куәлігімді жоғалтып алдым Я потерял (потеряла) удостоверение личности
Мобильдік азаматтар базасында тіркелу Регистрация в базе мобильных граждан
Паспорт, жеке куәлік алу Получение паспорта, удостоверения личности
Сотталғандығы болуы не болмауы туралы анықтама беру Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости
Талон беретін автоматты қондырғы Автомат, выдающий талон
Туу туралы куәлік алу Получение свидетельства о рождении
Халыққа қызмет көрсету орталығы қай жерде орналасқан? Где находится центр обслуживания населения?
Электрондық цифрлық қолтаңба Электронно-цифровая подпись
Электрондық цифрлық қолтаңба кілттері Ключи электронно-цифровой подписи
Электрондық цифрлық қолтаңбаны қашықтан алу Получение электронно-цифровой подписи удаленно
Қазақстан Республикасының халқын тұрғылықты жері бойынша тіркеу Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан
Құжаттар қашан дайын болады? Когда будут готовы документы?
Құжаттарды қабылдау залы Зал приема документов
Құжаттарыңызды беріңіз Дайте ваши документы
Әділет департаменті басшысының атына өтініш жазу Написать заявление на имя начальника Департамента Юстиции