Фразалар

Азаматтарды тіркеу орындары

«Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік копорациясы» «Государственная корпорация "Правительство для граждан»
Азаматтығы жоқ адам Лицо без гражданства
Аумақтық полиция бөлімшелері Территориальные органы полиции
Бланкінің келесі бетін толтырыңыз Заполните обратную сторону бланка
Бұл елде көрсетілген мерзімге дейін ғана бола аласыз Вы можете находится в этой стране до указанного срока
Еңбек немесе азаматтық-құқықтық шарт Трудовой или гражданско-правовой договор
Еңбекші көшіп келушіге рұқсаттар беру және ұзарту Выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам
Жергілікті ішкі істер бөлімінде тіркейді. В отделе внутренних дел по району.
Жүргізілген дактилоскопиялау және суретке түсіру туралы анықтама Справка о прохождении дактилоскопирования и фотографирования
Жұмыс беруші мен көшіп-келуші арасында жасалған еңбек шартының көшірмесі Копию трудового договора, составленного между работодателем и иммигрантом
Келуге және кетуге берілетін рұқсат Разрешение на въезд и выезд
Көші-қон картасы Миграционная карта
Көші-қон қызметі бөлімшесінің басшысы Руководитель подразделения миграционной службы
Маған тұрып жатқан мекенжайыңызды айтыңызшы Скажите, пожалуйста, Ваш фактический адрес проживания
Маған Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беруді сұраймын Прошу выдать мне разрешение на постоянное проживание в Республике Казахстан
Медициналық сақтандырудың көшірмесі Копия медицинской страховки
Мемлекеттік баж салығын төлеу Оплата государственной пошлины
Мен іс-сапармен келдім Я приехал в командировку
Мен Италияның азаматымын Я гражданин Италии
Мен мұнда екі айға келдім Я приехал сюда на два месяца
Не себеппен келдіңіз? Причина вашего приезда?
Оқуын қоса алғанда, еңбек қызметі туралы мәліметтер Сведения о трудовой деятельности, включая учебу
Полиция департаменті Көші-қон қызметі басқармасы Управление миграционной службы Департамента полиции
Рұқсатты беру не оның күшін жою туралы қорытынды Заключение о выдаче разрешения либо его аннулирования
Сізде мынадай сырқаттар болды ма ...? Имеются ли у Вас следующие заболевания ...?
Тұрақты тұруға арналған рұқсат Разрешение на постоянное проживание
Тұрақты тұруға рұқсаттың күшін жою туралы хабарлама Уведомление об аннулировании разрешения на постоянное жительство
Төлқұжатыңызды беріңізші Дайте, пожалуйста, паспорт
Уақытша тұруға арналған рұқсат Разрешение на временное проживание
Уақытша тұруға рұқсатты беру туралы өтініш-сауалнама Заявление-анкета о выдаче разрешения на временное проживание
Шетел азаматтарының транзиттік өтуі Транзитный проезд иностранных граждан
Шетелдікті сырқатының болмауы туралы медициналық куәландыру туралы анықтама Справка о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний
Шетелден келген азаматтарды қай жерде тіркейді? Где регистрируют иностранцев?
Қазақстан Республикасында босқын мәртебесі бар шетелдіктер Иностранцы, имеющие статус беженца в Республике Казахстан
Қазақстанда болу құқықтық мәртебесін заңдастыру Узаконить правовой статус нахождения в Казахстане
Қай елдің азаматысыз? Гражданином какой страны вы являетесь?
Қай мекенжайға тіркелесіз? По какому адресу будете регистрироваться?
Өзіңіз туралы мәліметті толық, анық етіп жазыңыз Пишите сведения о себе полностью и разборчиво
Өтініш-сауалнаманың қаралу мерзімі – бір жұмыс күні Срок рассмотрения заявления-анкеты составляет один рабочий день