Фразалар

Қазақстан жері

Бұл біздің үлкен мақтанышымыз Это наша большая гордость
Еліміздің ұлан-байтақ даласында есепсіз байлық бар В бескрайних степях нашей страны есть бесчисленные богатства
Ерекше қорғалатын табиғи аумақ Особо охраняемая природная территория
Жері байдың – елі бай Кто богат землей, у того богатая страна
Мықты әрі тұғыры берік ел Сильная и стабильная страна
Табиғат байлығын қорғау, қамқорлыққа алу – зор міндет Защищать и опекать природные богатства – большая задача
Табиғаттың көркі – дала, тау, теңіз, ұшқан құс пен жортқан аң Красота природы – это степь, горы, море, птицы и звери
Қазақ елі – мәдениеті дамыған ел Казахстан – страна с развитой культурой
Қазақ жері мұнай, көмір, темір, алтын, күміс және тағы басқа элементтерге бай Казахская земля богата нефтью, углем, золотом, серебром и другими элементами
Қазақ халқы салт-дәстүрге өте бай ел Казахский народ страна, богатая традициями
Қазақстан аумағында На территории Казахстана
Қазақстан бес мемлекетпен шекаралас Казахстан граничит с пятью странами
Қазақстан дәнді дақылдар, азық-түлік пен техникалық дақылдардың ірі өндірушісі Казахстан является крупным производителем зерновых, пищевых и технических культур
Қазақстан Еуропа мен Азияның арасында қос құрлықтың дәл ортасында жатқан ел Казахстан – это страна, которая находится в центре двух континентов, между Европой и Азией
Қазақстан жер көлемі жағынан әлемде 9-орынды алады Казахстан занимает 9-е место в мире по площади суши
Қазақстан жері батыстан шығысқа қарай 3000 шақырым, солтүстіктен оңтүстікке қарай 1700 шақырым Земля Казахстана с запада на восток простирается на 3000 км., с севера на юг на 1700 км
Қазақстан жерінде тау да, өзен де, шөл де бар На Казахстанской земле есть и горы, и реки, и пустыни
Қазақстан коңыржай климаттық белдеудің оңтүстігінде жатыр, сондықтан жылдың төрт мезгілі айқын білінеді Казахстан расположен в южной части умеренного климатического пояса, поэтому четко выражены четыре сезона
Қазақстан Республикасы унитарлы мемлекет Республика Казахстан – унитарное государство
Қазақстан Республикасының жер көлемі 2,7 млн шаршы шақырым Площадь территории Республики Казахстан составляет 2,7 миллиона квадратных километров
Қазақстан табиғаты өзінің қарама-қайшылығымен таң қалдырады: солтүстігінде қар жатса, оңтүстігінде бау-бақшалар гүлдеп тұрады Природа Казахстана удивляет своей противоположностью: когда на севере лежит снег, на юге цветут сады
Қазақстан территориясының үлкендігі сондай – шамамен бүкіл Батыс Еуропаға тең Территория Казахстана настолько огромна, что примерно равна размеру всей Западной Европы
Қазақстан халқының басым бөлігін тұрғылықты қазақ халқы құрайды Большинство населения Казахстана коренные казахи
Қазақстан шекарасының жалпы ұзындығы 12187 шақырым Общая протяженность границы Казахстана 12187 км
Қазақстанда 6 мемлекеттік қорық бар В Казахстане есть 6 государственных заповедников
Қазақстанда үлкенді-кішілі 48 мың көл бар В Казахстане насчитывается 48 тысяч больших и малых озер
Қазақстанда өзге елдерде кездесетін топырақ түрлерінің түгелдей дерлігі тараған Практически все типы почв, встречающиеся в других странах, широко распространены в Казахстане
Қазақстанның байтақ жерінде Менделеев кестесінің 99 элементі бар На обширной территории Казахстана насчитывается 99 элементов таблицы Менделеева
Қазақстанның ең биік жері – Хантәңірі шыңы (6995 метр) Самая высокая точка Казахстана пик Хантенири (6995 метров)
Қазақстанның климаты шұғыл континентті Климат Казахстана резко континентальный
Қазақстанның табиғаты әр алуан Природа Казахстана разнообразна
Қазақстанның ұлттық құрамы алуан түрлі Национальный состав Казахстана разнообразен
Ұлан байтақ Қазақстан жерінде сүтқоректілердің 172, құстың 485, бауырымен жорғалаушылардың 52, қосмекенділердің 12, балықтың 150-ге жуық түрі бар На огромной территории Казахстана обитают 172 вида млекопитающих, 485 видов птиц, 52 вида рептилий, 12 видов земноводных и около 150 видов рыб
Ұлт дәстүрі – заңнан биік Традиции нации выше закона