Фразалар

Қазақстан халқы

1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күні 1 мая – День единства народов Казахстана
130-дан астам ұлт пен ұлыстың өкілі Представители более 130 национальностей и народностей
Азаматтық қоғам Гражданское общество
Атамекен, туған жер Отечество, место рождения
Бірлік бар жерде тірлік бар. Где есть единство, там есть жизнь.
Байырғы қазақ ұлты Древний казахский народ
Бөлінгенді бөрі жейді Отделившегося от стада волк съест
Демографиялық жағдай Демографическая ситуация
Көпұлтты мемлекет Многонациональное государство
Мен неміспін, бірақ менің Отаным – Қазақстан. Я немец, но моя Родина – Казахстан
Менің ұлтым орыс, бірақ мен Қазақстанда туғанмын. Я по национальности русский, но я родился в Казахстане.
Менің ұлтым орыс. Я по национальности русский (русская).
Менің ұлтым украйын, бірақ мен Қазақстан азаматымын. Я по национальности украинец, но я гражданин Казахстана.
Менің ұлтым украйын. Я по национальности украинец (украинка).
Отандастарымыздың тарихи отанына оралуы Возвращение наших соотечественников на историческую родину
Сіздің ұлтыңыз кім? Кто вы по национальности?
Халықтар достығы – 130 ұлт Дружба народов – 130 наций
Этникалық қазақтар Этнические казахи
Этникалық-мәдени топтар Этно-культурные группы
Қазақ халқы − әлемдегі ең қонақжай ел Казахский народ – самая гостеприимная страна в мире
Қазақстан халқының достығы нығая берсін! Да крепнет дружба народа Казахстана!
Қазақстан халқының жалпы саны Общая численность населения Казахстана
Қазақстан халқының саны Численность народов Казахстана
Қазақстан – бейбітсүйгіш ел Казахстан – мирная страна
Қазақтар республиканың барлық аудандарында тұрады Казахи проживают во всех районах страны
Ұлтаралық және конфессияаралық толеранттық Межэтническая и межконфессиональная толерантность
Ұлтаралық келісім Межнациональное согласие
Ұлтаралық татулық Межнациональный мир
Ұрпағы үшін өмір сүрген халық Народ, живший для потомков
Өзінің ұлттық тілін дамытуға деген ұмтылысына шек қойылмайды. Стремление развивать свой родной язык не ограничивается.