Фразалар

Қаржылық сауаттылық

Əкімшілік шығыстар Административные расходы
Айналым активтері Оборотные активы
Ағымдағы салық активтері Текущие налоговые активы
Ағымдағы шот бойынша теңгерімі Баланс по текущему счету
Ақша жинау Накопить деньги
Ақша табу Зарабатывать деньги
Ақша шығындау Тратить деньги
Ақша қаражаты Денежные средства
Ақшаны бекерге шашу Бросать деньги на ветер
Банк клиентінің кредит карточкасы Кредитная карточка клиента банка
Бейматериалдық активтер Нематериальные активы
Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары Типовой план счетов бухгалтерского учета
Дебеттік карта Дебетовая карта
Дебиторлық берешек Дебиторская задолженность
Есептелген табыс Начисленный доход
Жалақы беру күні День выдачи зарплаты
Жарғылық капитал Уставный капитал
Жинақ ақшаңызды салу Вкладывать свои сбережения
Жылжымайтын мүлікке салынған инвестициялар Инвестиции в недвижимость
Корпоративтік табыс салығы Корпоративный подоходный налог
Кредиторлық берешек Кредиторская задолженность
Негізгі құралдар Основные средства
Негізгі өндіріс Основное производство
Салық салынбайтын табыс Не облагаемый налогом доход
Салықтар бойынша міндеттемелер Обязательства по налогам
Салықтық міндеттемелер Налоговые обязательства
Тауарлық-материалдық қорларды есепке алу Учет товарно-материальных запасов
Теңгерімдік тізімдеме Балансовая ведомость
Шоттан ақша алу Снимать деньги со счета
Шотты төлеу Оплачивать счет
Шотқа ақша салу Вносить деньги на счет
Қаржы кеңесшісі Финансовый консультант
Қаржыландыруға жұмсалған шығыстар Расходы на финансирование
Қаржылық жағдайды бағалау Оценка финансового положения
Қаржылық міндеттемелер Финансовые обязательства
Қаржылық қиындықтар Финансовые трудности
Қарыздарын төлеп құтылу Расплатиться с долгами
Қолма-қол ақшамен төлеу Платить наличными
Қосылған құн Добавленная стоимость
Үстеме шығыстар Накладные расходы
Ұзақ мерзімді банкілік қарыздар Долгосрочные банковские займы
Ұзақ мерзімді міндеттемелер Долгосрочные обязательства
Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар Долгосрочные финансовые инвестиции
Өткізілген өнімнің жəне көрсетілген қызметтердің өзіндік құны Себестоимость реализованной продукциии оказанных услуг